2022 | Dầu Giây Sea Food

Dầu Giây Sea Food
  • Diện tích : 550 m2
  • Năm hoàn thành : 2022
  • Thiết kế : 15.000.000 VND
  • Thi công : 3.250.000.000 VND
  • Vị trí : Dầu Giây, Đồng Nai

ARC DESIGN & BUILD